Grupa Brązowa

GRUPA BRĄZOWA

Grupa Brązowa – słodsza niż czekolada, radosna i spontaniczna. Grupa pielgrzymuje z czterech dekanatów diecezji łowickiej: rawskiego, lubocheńskiego, biało-rawskiego oraz nowomiejskiego.

Grupie przewodzi ks. Paweł Olszewski, Wspomagają go  ks. Rafał Nawrocki i ks. Michał Szkupiński, a także Siostry Zakonne – Bożena oraz Emma ze Zgromadzenia Sióstr  Nazaretanek oraz siostra Klara – Misjonarka Krwi Chrystusa. Grupa liczy 118 pielgrzymów, a idących po raz pierwszy do Tronu Jasnogórskiej Pani jest 20 osób. Przeważającą grupę pątników stanowi młodzież szkolna oraz studenci. W Grupie Brązowej pielgrzymuje także wielu dorosłych oraz dzieci.

Rozważając tegoroczne hasło pielgrzymki „Bóg jest miłością” pątnicy uczyli się, co znaczy kochać prawdziwie, bezinteresownie w każdym czasie oraz każdego kogo spotkają na drodze swojego życia, a także co znaczy nie przegrać miłości, która nadaje sens życiu. Prawda, że Bóg jest Miłością wyzwalała także w młodych pielgrzymach zachwyt nad pięknem świata stworzonego przez Boga który zawsze kocha. W „Czekoladkach” panowała rodzinna atmosfera pełna wzajemnej życzliwości, radości i przyjaźni oraz szacunku i miłości.

Grupa Brązowa niosła do Matki Boskiej Jasnogórskiej intencje swoich rodzin i przyjaciół za wstawiennictwem bł. Honorata Koźmińskiego.

Patron Grupy Brązowej

bł. Honorat

Modlitwa do bł. Honorata

Błogosławiony Honoracie,
Wierny naśladowco św. Franciszka, módl się za nami.
Pokorny i ubogi synu Serafickiego Ojca,
Wnikliwy słuchaczu Słowa Bożego,
Miłośniku Chrystusa utajonego w Eucharystii,
Posłuszny natchnieniom Ducha świętego,

Błogosławiony Honoracie,
Niezmordowany głosicielu czci Maryi Niepokalanej,
Heroicznie wierny synu Kościoła świętego,
Krzewicielu życia według Ewangelii,
Patronie odkrywania drogi życiowej,
Wrażliwy na wszystkie potrzeby ludzi,

Błogosławiony Honoracie,
Wytrwały szafarzu Sakramentu Pojednania,
światły kierowniku sumień w konfesjonale,
Zatroskany o losy Ojczyzny,
Wzywający do trwania na ojczystej ziemi,
Oddany modlitwie i pokucie,

Błogosławiony Honoracie,
Pragnący wszystkim ukazać miłość Bożą,
Cierpliwie znoszący krzyże i utrapienia,
Zachowujący nieustanną wdzięczność za dar powołania,
Pokorny wobec tajemnic Bożych,
Wzorze niezłomnej nadziei,

Błogosławiony Honoracie,
Wytrwały w dążeniu do świętości,
Patronie zawierzenia, budowania i wytrwania,
Patronie Nowego Miasta,
Ukochany nasz Ojcze i przewodniku,

Módl się za nami bł. Ojcze Honoracie,
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się.

Boże, Ty raczyłeś obdarzyć błogosławionego Honorata kapłana duchem troskliwej miłości i dałeś mu łaskę wiele dusz pojednać z Tobą, za jego wstawiennictwem udziel mi łaski, o którą Cię proszę… i spraw, aby wszyscy chrześcijanie dostąpili Twego przebaczenia i zjednoczyli się z Tobą
w doskonałej miłości. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.