Regulamin ŁPPMREGULAMIN
ŁOWICKIEJ PIESZEJ PIELGRZYMKI MŁODZIEŻOWEJ
NA JASNĄ GÓRĘ

§1. Organizatorem Łowickiej Pieszej Pielgrzymki Młodzieżowej na Jasną Górę (dalej zwana: ŁPPM) jest Kuria Diecezjalna Łowicka – Wydział Duszpasterski, z siedzibą w Łowiczu, Stary Rynek 20.

§2. Pielgrzymka jest wydarzeniem religijnym o charakterze pokutnym. Przyjmuje formę rekolekcji w drodze, które zobowiązują pielgrzymów do czynnego uczestnictwa w codziennej Mszy Świętej, modlitwach oraz w pielgrzymkowym programie dnia. Duch modlitwy i zdyscyplinowanie są znakiem prawdziwego i pełnego uczestnictwa w pielgrzymce.

§3. 1. Zasada miłości bliźniego i dobrego świadectwa wymaga od pielgrzymów postawy szacunku, wdzięczności, poszanowania godności innych, zachowania zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów, a także wzajemnej życzliwości i pomocy oraz dawania dobrego przykładu innym pielgrzymującym (w takim duchu przyjmujemy wszystkie obowiązki i nakazy).

2. Wszystko, co otrzymujemy na pielgrzymce, jest darem od ludzi. Pamiętajmy, by dziękować za każdy przejaw bezinteresownej pomocy.

ZAPISY

§4.1.Uczestnikiem pielgrzymki staje się osoba pełnoletnia, niepełnoletnia, z zastrzeżeniem  zasad opisanych w §6, która dokonała zapisu na ŁPPM, z wykorzystaniem Formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.lppm.pl:

  • w wersji elektronicznej,  on-line, w terminie: 01 – 31 lipca br.
  • w Sekretariacie ŁPPM , w terminie: 06-14 sierpień br.

2. Przy zapisach, każdy zainteresowany uiszcza wpisowe, które obejmuje przydzielenie  identyfikatora i wszystkich elementów składowych Pakietu Pielgrzyma, koszty nagłośnienia, transport sanitarny, opiekę medyczną
i zaopatrzenie, a także inne wydatki związane z organizacją pielgrzymki. Organizator zapewnia Pielgrzymom ubezpieczenie NNW.

3.Kwota wpisowego na dany rok podana jest do wiadomości zainteresowanych na stronie internetowej www.lppm.pl w zakładce Niezbednik Pielgrzyma/ Zapisy On-line, a także w informacjach o ŁPPM obowiązujących w danym roku.

4. Pielgrzym jest zobowiązany do bezwzględnego uzupełnienia Identyfikatora Pielgrzyma swoimi danymi osobowymi, zgodnie z podanym w niej zakresem, wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 1 lub 1a) potwierdzenia podpisem zapoznania się z Regulaminem ŁPPM i jego akceptację wraz ze stosownymi oświadczeniami: Wskazanie opiekuna dla Osoby niepełnoletniej (Załącznik nr 2); oświadczenia o stanie zdrowia (Załącznik nr 3 lub 3a); Oświadczenie osoby leczącej się (Załącznik nr 4);  zapoznania się z treścią klauzuli informacyjnej (Załącznik nr 5) Administratora danych osobowych, którym jest Diecezja Łowicka.

5. Osoba zapisująca się elektronicznie, wypełniając formularz zgłoszenia, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz przy pomocy stosownych oświadczeń, o których mowa w pkt. 4 akceptuje warunki stawiane przez organizatora. Formularz zgłoszenia:

LINK podany w zakładce: NIEZBĘDNIK PIELGRZYMA/ Zapisy on-line.

6. Nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwi Organizatorowi przyjęcia zgłoszenia, a zgłaszającemu udziału w pielgrzymce.

7. Podstawą przetwarzania danych osobowych są zarówno przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), jak i przepisy prawa kanonicznego, w szczególności Dekret Ogólny KEP z dnia 13 marca 2018 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

§5.1.  Pielgrzym, jest zobowiązany w czasie pielgrzymki, zawsze nosić
w widocznym miejscu identyfikator Pielgrzyma

2. Na wezwanie Organizatora lub służb ŁPPM Pielgrzym jest zobowiązany do okazania dokumentu tożsamości oraz Identyfikatora Pielgrzyma.

3. Pielgrzymi, to osoby idące w kolumnie pielgrzymkowej, ale także osoby należące do służb porządkowych danej grupy, osoby organizujące noclegi
i zapewniające posiłki na terenie pielgrzymki – tak zwani „bazowi”, osoby odpowiedzialne za bagaże pielgrzymów, a także kierowcy samochodów bagażowych. Wszyscy są zobowiązani do zapisania się w sekretariacie ŁPPM, z zastosowaniem przepisów określonych w §4. ust. 4.

§6. Osoby niepełnoletnie do 18 roku życia mogą być uczestnikami Pielgrzymki, pod warunkiem zgłoszenia ich udziału przez rodzica/prawnego opiekuna oraz wskazania osoby pełnoletniej, jako opiekuna osoby niepełnoletniej. Opiekun i osoba niepełnoletnia zawsze pielgrzymują w tej samej grupie, a opiekun  bierze za nią pełną odpowiedzialność.

ZASADY PIELGRZYMOWANIA

§7. 1. Zobowiązuje się Pielgrzyma do zachowania stosownego ubioru
(tj. bluzek z zakrytymi ramionami i dekoltem, spódnic lub spodni, które sięgają za kolana). Z tych samych powodów wyklucza się odzież z lycry. Ze względów zdrowotnych zaleca się odpowiednie obuwie i nakrycie głowy. (Załącznik 6)

2. Zabrania się spożywania alkoholu, palenia papierosów, zażywania środków odurzających, kupowania i spożywania lodów, a także kąpieli w rzekach, stawach, jeziorach i innych zbiornikach wodnych. Zakazane są wszelkie zachowania i czynności mogące narazić na niebezpieczeństwo Pielgrzyma oraz inne osoby, a także sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Pielgrzym zawsze idzie drogą, by nie zniszczyć pól ani łąk. Miejsce przemarszu i postoju pielgrzymki pozostawia czyste. Odpady wyrzuca do worków na śmieci zapewnionych każdorazowo przez Sanepid ŁPPM.

4. Pielgrzymowi nie wolno wyprzedzać własnej grupy ani czoła pielgrzymki. Zabrania się opuszczania kolumny marszowej podczas drogi, a podczas postojów należy pozostawać w pobliżu własnej grupy. Pielgrzym może maszerować w grupie innej niż swoja, pod warunkiem powiadomienia o tym Przewodnika Grupy i uzyskania jego zgody.

5. Pielgrzym nocuje wraz ze swoją grupą w wyznaczonym przez Organizatora, w tym przypadku Kwaterki ŁPPM, miejscu. Organizator nie zapewnia Pielgrzymom „noclegów pod dachem” i dlatego należy posiadać swój namiot lub mieć zapewnione miejsce w czyimś namiocie. Należy bezwzględnie przestrzegać zasady: tylko kobiety, tylko mężczyźni. Na pielgrzymce noclegi koedukacyjne są zabronione (nie dotyczy małżeństw).

6. Nie wolno rozbijać namiotów przed wejściem całej grupy na nocleg.

7. Cisza nocna obowiązuje od 22:00 do porannej pobudki. W tym czasie pielgrzymi powinni przebywać w swoich namiotach lub kwaterach.

8. Ze względu na bezpieczeństwo pielgrzymów oraz gospodarzy i ich mienia, obowiązuje całkowity zakaz rozpalania ognisk i używania otwartego ognia na noclegach, palenia świec w namiotach i w obrębie gospodarstw, jak również zabierania na pielgrzymkę broni wszelkiego rodzaju, niebezpiecznych przedmiotów lub substancji chemicznych, w tym odurzających.

9. Zajmując kwaterę lub rozbijając namiot w miejscu wyznaczonym przez gospodarzy na nocleg, zobowiązuje się Pielgrzyma do przedstawienia się
i poinformowania gospodarza kim jest pątnik. Gospodarz ma prawo wiedzieć, kogo gości na swoim terenie lub w swoim domu. Rano, bazując na kulturze i wrażliwości osobistej kształtowanej w czasie pielgrzymki dobrym taktem jest wyrażenie podziękowania za gościnę.

10. Pielgrzym nie może posiadać własnego transportu towarzyszącego ani korzystać z innych środków transportu poza pojazdami  ŁPPM, które posiadają specjalne identyfikatory.

11. Pielgrzym jest zobowiązany bezwzględnie stosować się do poleceń wszystkich Służb ŁPPM, w szczególności Przewodnika Pielgrzymki, Grupy Specjalnej ŁPPM oraz Przewodników Trasy ŁPPM.

OSOBY ODWIEDZAJĄCE PIELGRZYMÓW

§8. 1. Goście mogą odwiedzać Pielgrzymów w ciągu dnia lub na postojach noclegowych w godzinach 19:00 – 22:00, przy czym Pielgrzym jest odpowiedzialny za zachowanie osób, które go odwiedzają.

2. Osoby odwiedzające nie mogą przyłączać się do grupy pielgrzymkowej bez wcześniejszej rejestracji w Sekretariacie ŁPPM.

3. Niedozwolony jest wjazd samochodów osób odwiedzających na teren noclegu oraz przejazd za grupą w trakcie przemarszu, a także jazda samochodem odwiedzającym pomiędzy postojami wypoczynkowymi.

OPIEKA MEDYCZNA

§9. 1. Pielgrzymów odwiezionych do punktu Centralnego Służby Medycznej obowiązuje bezwzględny zakaz opuszczania terenu Służby Medycznej ŁPPM aż do czasu rozwiezienia pielgrzymów na wyznaczone im miejsca noclegowe (po wejściu grup). Z przyczyn medycznych Służba Medyczna ŁPPM ma prawo zalecić rezygnację z dalszego pielgrzymowania (wpis w Karcie Pielgrzyma) i Pielgrzym ma obowiązek zastosować się do zaleceń Służby Medycznej oraz lekarza ŁPPM.

2. Organizator Pielgrzymki (w jego imieniu  Centralna Służba Medyczna) zastrzega sobie prawo do prowadzenia dokumentacji medycznej, w celu zapewnienia w jak największym stopniu bezpieczeństwa i rzetelnej pomocy medycznej Pielgrzymom.

3. Pielgrzym jest zobowiązany do posiadania i zgodnego z zaleceniami przyjmowania leków przepisanych na stałe od lekarza prowadzącego.

SANKCJE

§10. 1. Za naruszenie regulaminu ŁPPM Pielgrzym może zostać upomniany przez Księdza Przewodnika ŁPPM, Księdza Przewodnika Grupy, w której pielgrzymuje oraz członków Grupy Specjalnej ŁPPM lub Przewodników Trasy. Stosownie do wagi naruszenia, Pielgrzym może zostać  usunięty z Pielgrzymki decyzją Księdza Przewodnika ŁPPM.

2. Pielgrzymowi, który został dyscyplinarnie usunięty z Pielgrzymki lub zrezygnował z udziału w Pielgrzymce nie przysługuje zwrot „wpisowego”. Powrót do swojego miejsca zamieszkania odbywa na własny koszt.
W przypadku osób nieletnich wykluczenie z Pielgrzymki zobowiązuje rodziców/opiekunów prawnych do bezzwłocznego, osobistego odebrania dziecka. Do tego czasu opiekę nad nim sprawuje pełnoletni opiekun wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

3. Zabrania się prowadzenia akcji reklamowych, jak również wszelkiej sprzedaży bez zgody Przewodnika ŁPPM.

PRAWA ORGANIZATORA

§11. 1. Organizator Pielgrzymki (w jego imieniu Służba Medialna) ma prawo do utrwalania wizerunku pielgrzymów, na mocy udzielonej zgody do wykorzystania wizerunku, w szczególności zdjęć, filmów i ich bezpłatnego wykorzystania w celach promocyjnych oraz dokumentowania realizacji zadania. Zdjęcia i filmy będą umieszczane na stronach internetowych Organizatora, a także w mediach społecznościowych. Organizator zastrzega sobie prawo wykonania obróbki, przekształcenia zebranych materiałów.

2.  Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione podczas Pielgrzymki.

3. Prawo do interpretacji poszczególnych punktów Regulaminu ŁPPM zastrzega sobie Przewodnik Łowickiej Pieszej Pielgrzymki Młodzieżowej na Jasną Górę.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1a

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 3a

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6