Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny

Na Jutrznię

 1. Zacznijcie, wargi nasze, chwalić Pannę świętą, – Zacznijcie opowiadać cześć Jej niepojętą.
 2. Przybądź nam, miłościwa Pani, ku pomocy, – A wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.
 3. Chwała Ojcu, Synowi Jego przedwiecznemu, – I równemu im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
 4. Jak była na początku, i zawsze, i ninie, – Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn

 1. Zawitaj, Pani świata, niebieska Królowa, – Witaj, Panno nad panny, gwiazdo porankowa!
 2. Zawitaj, pełna łaski, prześliczna światłości, – Pani, na pomoc świata śpiesz się, zbaw nas złości:
 3. Ciebie Monarcha wieczny od wieków swojemu – Za Matkę obrał Słowu Jednorodzonemu.
 4. Przez które ziemi okrąg i nieba ogniste, – I powietrze, i wody stworzył przeźroczyste.
 5. Ciebie, Oblubienicę, przyozdobił sobie, – Bo przestępstwo Adama nie ma prawa w Tobie.

P. Wybrał Ją Bóg i wywyższył ponad wszystko,
W. I wziął Ją na mieszkanie do przybytku Swego.
P. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się Święta Maryjo, Królowo niebieska, Matko Pana naszego Jezusa Chrystusa i Pani świata, która nikogo nie opuszczasz i nikim nie gardzisz, wejrzyj na nas, Pani nasza, łaskawym okiem miłosierdzia swego i uproś nam u Syna swego miłego odpuszczenie wszystkich grzechów naszych, abyśmy, którzy teraz święte Twoje i Niepokalane Poczęcie nabożnym sercem rozpamię- tywamy, wiecznego błogosławieństwa zapłatę w niebie otrzymać mogli; co niechaj da Ten, któregoś Ty, Panno, porodziła, Syn Twój, a Pan nasz Jezus Chrystus, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje w Trójcy Świętej jedyny Bóg na wieki wieków.

W. Amen.
P. Pani, wysłuchaj modlitwy naszej.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie
P. Błogosławimy Panu,
W. Bogu chwała.
P. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.

Na Prymę

 1. Przybądź nam, miłościwa Pani, ku pomocy, – A wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.
 2. Chwała Ojcu, Synowi Jego przedwiecznemu, – I równemu im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
 3. Jak była na początku, i zawsze, i ninie, – Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn

 1. Zawitaj, Panno mądra, domie poświęcony, – Siedmioma kolumnami pięknie ozdobiony.
 2. Od wszelakiej zarazy świata ochroniona, – Pierwej święta w żywocie matki, niż zrodzona.
 3. Tyś matką wszech żyjących, Tyś jest świętych drzwiami, – Nowa gwiazdo z Jakuba. Tyś nad Aniołami.
 4. Ogromna czartu jesteś, w szyku obóz silny, – Bądź chrześcijan ucieczką i port nieomylny.

P. Sam Ją stworzył w Duchu Świętym.
W. I wyniósł Ją nad wszystkie dzieła rąk Swoich.
P. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. Módlmy się. Święta Maryjo, Królowo niebieska…

Na Tercję

 1. Przybądź nam, miłościwa Pani, ku pomocy, – A wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.
 2. Chwała Ojcu, Synowi Jego przedwiecznemu, – I równemu im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
 3. Jak była na początku, i zawsze, i ninie, – Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn

 1. Witaj, Arko przymierza, tronie Salomona, – Tęczo, wszechmocną ręką z pięknych farb złożona.
 2. Tyś krzak Mojżesza, boskim ogniem gorejąca ,- Tyś różdżka Aronowa, śliczny kwiat rodząca.
 3. Bramo rajska zamkniona, runo Gedeona, – Tyś niezwyciężonego plastr miodu Samsona.
 4. Przystało, aby Cię Syn tak zacny od winy – Pierworodnej zachował i zmazy Ewinej.
 5. Który Ciebie za Matkę obierając Sobie, – Chciał, by przywara grzechu nie powstała w Tobie.

P. Ja mieszkam na wysokościach.
W. I tron Mój w słupie obłoku.
P. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Na Sektę

 1. Przybądź nam, miłościwa Pani, ku pomocy, – A wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.
 2. Chwała Ojcu, Synowi Jego przedwiecznemu, – I równemu im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
 3. Jak była na początku, i zawsze, i ninie, – Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn

 1. Witaj świątynio Boga, w Trójcy jedynego, – Tyś raj Aniołów pałac wstydu panieńskiego!
 2. Pociecho utrapionych, ogrodzie wdzięczności, – O palmo cierpliwości, o cedrze czystości!
 3. Ziemia jesteś kapłańska i błogosławiona, – Święta i pierworodną zmazą niedotkniona.
 4. Miasto Pańskie i brama na wschód wystawiona. – Wszelkąś łaską, jedyna Panno, wypełniona.

P. Jak lilia między cierniem,
W. Tak przyjaciółka moja między córkami Adamowymi.
P. Pani wysłuchaj…

Na Nonę

 1. Przybądź nam, miłościwa Pani, ku pomocy, – A wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.
 2. Chwała Ojcu, Synowi Jego przedwiecznemu, – I równemu im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
 3. Jak była na początku, i zawsze, i ninie, – Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn

 1. Witaj, miasto ucieczki, wieżo utwierdzona – Dawidowa, basztami i bronią wzmocniona.
 2. Tyś przy poczęciu ogniem miłości pałała, – Przez Cię władza piekielnych mocarzów stajała.
 3. O mężna białogłowo, Judyt wojująca, – Od niewoli okrutnej lud swój ratująca.
 4. Rachel ożywiciela Egiptu nosiła, – Nam Zbawiciela świata Maryja powiła.

P. Wszystka piękna jesteś, przyjaciółko moja,
W. A zmaza pierworodna nigdy w Tobie nie postała.
P. Pani, wysłuchaj…

Na Nieszpory

 1. Przybądź nam, miłościwa Pani, ku pomocy, – A wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.
 2. Chwała Ojcu, Synowi Jego przedwiecznemu, – I równemu im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
 3. Jak była na początku, i zawsze, i ninie, – Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn

 1. Witaj, światło z Gabaon, coś zwycięstwo dało, – Z Ciebie Słowo przedwieczne w ciało się przybrało.
 2. Aby człowiek z padołu powstał wywyższony, – Niewiele od Aniołów jest on umniejszony.
 3. Słońca tego promieńmi Maryja jaśnieje, – W poczęciu Swym, jak złota zorza światłem sieje.
 4. Między cierniem lilija kruszy łeb smokowi, – Piękna jak w pełni księżyc, świeci człowiekowi

P. Jam sprawiła na niebie, aby wschodziła światłość nieustająca.
W. I jako mgła okryłam wszystką ziemię.
P. Pani, wysłuchaj…

Na Kompletę

 1. Niech nas Syn Twój, o Pani, do Siebie nawróci, – A swoje zagniewanie niech od nas odwróci.
 2. Przybądź nam, miłościwa Pani, ku pomocy ,- A wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.
 3. Chwała Ojcu, Synowi Jego przedwiecznemu, – I równemu im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, i zawsze, i ninie, – Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn

 1. Witaj. Matko szlachetna, w panieńskiej czystości, – Gwiazdami uwieńczona, Pani łaskawości.
 2. Niepokalana, czystsza niżli Aniołowie, – Po prawej stronie Króla stoisz w złotogłowie.
 3. O Rodzicielko łaski, nadziejo grzeszących – O jasna gwiazdo morska, o porcie tonących!
 4. Bramo rajska, niemocnych zdrowie w Twej obronie, – Niech Boga oglądamy na górnym Syjonie.

P. Jako olej wylany, o Maryjo, Imię Twoje,
W. Słudzy Twoi zakochali się bardzo w Tobie.
P. Pani, wysłuchaj…

Ofiarowanie Godzinek

 1. Z pokłonem, Panno święta, ofiarujem Tobie – Te Godzinki ku większej czci Twej i ozdobie
 2. Prosząc, byś nas zbawienną drogą prowadziła, – A przy śmierci nam słodką Opiekunką była.

Antyfona

Tać to różdżka, w której ani pierworodnej, ani uczynkowej winy skaza nie postała.

P. W poczęciu Swoim, Panno, niepokalanaś była.
W. Módl się za nami do Ojca, któregoś Syna porodziła.

Módlmy się. Boże, Tyś przez Niepokalane. Poczęcie Najśw. Maryi Panny godne mieszkanie Synowi Swemu przygotował, a mocą zasługi przewidzianej śmierci tegoż Syna od wszelkiej zmazy Ją zachował; dozwól nam, prosimy, za Jej wstawiennictwem czystymi dojść do Ciebie. Przez Chrystusa Pana naszego. W. Amen.