Grupa Brązowa

GRUPA BRĄZOWA

Grupa Brązowa – słodsza niż czekolada, radosna i spontaniczna. Grupa pielgrzymuje z czterech dekanatów diecezji łowickiej: rawskiego, lubocheńskiego, biało-rawskiego oraz nowomiejskiego.

Grupie przewodzi ks. Piotr Ornafa, neoprezbiter, wikariusz parafii p.w. Opieki Matki Bożej Bolesnej w Nowym Mieście nad Pilicą. Z ŁPPM pielgrzymował już wiele razy – w grupie Błękitnej.

W Grupie Brązowej przeważającą grupę pątników stanowi młodzież szkolna oraz studenci, ale pielgrzymuje w niej także wielu dorosłych oraz dzieci.
W „Czekoladkach” panuje rodzinna atmosfera pełna wzajemnej życzliwości, radości i przyjaźni oraz szacunku i miłości.

Patron Grupy Brązowej

Modlitwa do bł. Honorata

Błogosławiony Honoracie,
Wierny naśladowco św. Franciszka, módl się za nami.
Pokorny i ubogi synu Serafickiego Ojca,
Wnikliwy słuchaczu Słowa Bożego,
Miłośniku Chrystusa utajonego w Eucharystii,
Posłuszny natchnieniom Ducha świętego,

Błogosławiony Honoracie,
Niezmordowany głosicielu czci Maryi Niepokalanej,
Heroicznie wierny synu Kościoła świętego,
Krzewicielu życia według Ewangelii,
Patronie odkrywania drogi życiowej,
Wrażliwy na wszystkie potrzeby ludzi,

Błogosławiony Honoracie,
Wytrwały szafarzu Sakramentu Pojednania,
światły kierowniku sumień w konfesjonale,
Zatroskany o losy Ojczyzny,
Wzywający do trwania na ojczystej ziemi,
Oddany modlitwie i pokucie,

Błogosławiony Honoracie,
Pragnący wszystkim ukazać miłość Bożą,
Cierpliwie znoszący krzyże i utrapienia,
Zachowujący nieustanną wdzięczność za dar powołania,
Pokorny wobec tajemnic Bożych,
Wzorze niezłomnej nadziei,

Błogosławiony Honoracie,
Wytrwały w dążeniu do świętości,
Patronie zawierzenia, budowania i wytrwania,
Patronie Nowego Miasta,
Ukochany nasz Ojcze i przewodniku,

Módl się za nami bł. Ojcze Honoracie,
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się.

Boże, Ty raczyłeś obdarzyć błogosławionego Honorata kapłana duchem troskliwej miłości i dałeś mu łaskę wiele dusz pojednać z Tobą, za jego wstawiennictwem udziel mi łaski, o którą Cię proszę… i spraw, aby wszyscy chrześcijanie dostąpili Twego przebaczenia i zjednoczyli się z Tobą
w doskonałej miłości. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.