Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, RODO).  W Kościele katolickim sprawy te reguluje Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim, wydany przez Konferencję Episkopatu Polski z dnia  13 marca 2018 r., art. 8 ust.1, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Łowicka z siedzibą  w Łowiczu, adres korespondencyjny: Stary Rynek 20, 99-400 Łowicz,
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt do IOD poprzez adres e-mail: kiod@lowicka.eu, adres korespondencyjny: Diecezja Łowicka Stary Rynek 20, 99-400 Łowicz,
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) organizacji Łowickiej Pieszej Pielgrzymki Młodzieżowej na Jasną Górę, na podstawie zgody,

b) komunikacji, informowania o programie pielgrzymki, konferencjach oraz innych wydarzeniach o charakterze religijnym  i edukacyjnym, jak spotkania popielgrzymkowe, opłatkowe, na podstawie zgody, 

c) zebrania danych statystycznych, na podstawie obowiązujących przepisów prawa,

d) archiwizacji oraz w celach dowodowych, na podstawie przepisów prawa,

e) informacji, promocji i publikacji Twojego wizerunku na stronach internetowych i profilach w serwisach społecznościowych Administratora i podmiotów współpracujących, prasie, tablicach informacyjnych w pomieszczeniach Administratora na podstawie zgody w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dokumentowania i marketingu, podstawie zgody.

Kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, pesel, adres zamieszkania, parafia, numer telefonu, adres email, IP, numer rachunku bankowego, wizerunek, stan zdrowia.

Dane są przetwarzane na podstawie:

– art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) w celu organizacji pielgrzymki, albo

– art. 6 ust. 1 lit. a; lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych dla wykonania określonego celu,

 • Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie pracownikom, organom administracji Kościoła Katolickiego, parafiom oraz podmiotom realizującym na zlecenie administratora usługę pielgrzymki,
 • Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz instytucji kościelnych (wszystkie kraje świata).
 • Dane osobowe będą przechowywane w czasie niezbędnym do realizacji celu, maksymalnie przez okres 3 lat  lub do chwili wycofania udzielonej zgody. Zgodę mogą pielgrzymi wycofać w każdym czasie drogą mailową na adres: kuria@diecezja.lowicz.pl
 • Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody
  w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie podanie ich skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w pielgrzymce,
 • Gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych ma  Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01–015 Warszawa, kiod@episkopat.pl),
 • Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu,
 • Administrator może przekazać Pani/Pana dane osobowe innym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie, m.in. dostawcom usług IT, przy czym podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniem.